Teeltadviezen half mei

Pit- en steenfruit

Op 16 mei kwam de werkgroep kwaliteit opnieuw samen om de recentste teeltadviezen op te stellen. De fenologie loopt op dat moment een tiental dagen voor op het gemiddelde.

Plagen

 • De migratie bloedluis en kommaschildluis zijn bij het schrijven van dit artikel op 16 mei bezig. Voor wolluis, oestervormige schildluis en moerbeischildluis in kers volg je de waarschuwingen best op.
 • Dat droge en warme weer kan aanleiding geven tot uitbraken van roestmijt, spint (zowel bonenspint als rode spin). Controleer de onderzijde van het blad met een goede loep, zeker als het blad wat doffer lijkt te staan. Controleer dan ook voor de aanwezigheid van roofmijten.
 • Ook bladluizen blijf je best opvolgen. De aan behandeling ontsnapt roze luis kolonies breiden uit naar de scheuten, meestal in de broek van de boom. Op de andere scheuttoppen kan nu appelgrasluis of citrusluis verschijnen. Die laatste soorten behandel je pas bij aanwezigheid op 10-15% van de scheuten.
 • We zien dit jaar een grote opflakkering van zaagwesp (Foto 1), zowel bij appel als peer. Probeer de schade nu na te gaan, want bij de oogst van het fruit zijn die vruchten verdwenen. Als de zaagwesp aanwezig is, voorzie dan zeker witte kruisvallen die je volgend jaar, voor de bloei, ophangt.

  Foto 1. – Zaagwesp aantasting, niet te verwarren met fruitmot (bij appel) en/of Pseudomonas (bij peer).
 • Bij grote schade of aanwezigheid van appelbloesemkever kan je eventueel nog Exirel zetten. Positioneer die dan samen met de piek van fruitmot.
 • Ook rupsen van bladrollers lijken meer op te komen, voornamelijk de vruchtschilvreter. Je herkent ze aan de opgerolde of samen gesponnen bladeren. Laat je daardoor niet verrassen, want er komen nog twee generaties. De laatste daarvan doet schade net voor de pluk.
 • Bij kers merken we verwarring tussen kersenvlieg in de vallen en een irrelevante mineervlieg van schermbloemigen. Vergelijk de tekening van de vleugels (Foto 2) met die van de exemplaren op de lijmval. De druk van kersenvlieg is de laatste jaren wat toegenomen. De populatie heeft zich meestal aangepast aan de variëteit (vroegere kersen resulteert ook in vroegere vluchten), zodat het best is om de situatie in eigen perceel op te volgen met een gele kruisval. Bij hoge druk voer je, ook bovenop de Decis Trap cerasi, nog een bespuiting uit.

  Foto 2. – Let op de correcte vleugeltekening van de kersenvlieg. Er is verwarring mogelijk met andere, niet relevante vliegensoorten. Ook het fel gele lid tussen borststuk en achterlijf is kenmerkend.
 • Kersen worden gevoelig voor Aziatische vlieg (Drosophila suzukii) vanaf dat er rode spikkels komen. Dat moment zit er aan te komen.
 • De peerluis is bij het schrijven van het artikel aanwezig als volwassene en eitje. Behandel niet standaard, maar volg de waarschuwingen!

 

Ziekten

 • De bladnatperiodes zijn te kort om in grote schurftinfecties te resulteren, maar het blijft oppassen want er zijn nog altijd veel rijpe ascosporen die klaar zitten om uitgestoten te worden.
 • Momenteel zijn er op het eerste en tweede scheutblad al schurftvlekken. Op het eerste blad zijn die dit jaar vaak te zien aan de onderkant, omdat het blad bij de infectie nog opgevouwen zat. Aan de bovenkant is er soms nauwelijks iets te zien, hoogstens enige chlorose. Kijk dus nauwkeurig en voor het eerste scheutblad in het bijzonder ook aan de onderkant van het blad.
 • Voor witziekte zijn de omstandigheden gunstig door de dauw die ’s morgens aanwezig is behalve op de heel warme dagen. Voor de komende periode best omschakelen van strobilurines naar Nimrod en Nissodium.
 • Probleempercelen qua Alternaria, dat zichtbaar is als bladvergeling bij appel (vooral Golden), nu behandelen met Switch of Bellis. Bij gebruik van Switch mankeer je uiteraard een witziektewerking.
 • Voor Stemphilium in peer volg je van nu tot eind juni de waarschuwingen. Versterk de boom regelmatig met fosfonaten.
 • Het weer is momenteel niet risicovol voor Neonectria, maar we raden toch aan om te blijven controleren op de aanwezigheid van vliegende kankers na de hoge infecties van vorig jaar.
 • De vroege kersen beginnen nu te verkleuren. Als het weer natter zou worden, moet je daar vruchtrotbestrijding opstarten. Captan (14d), Luna Experience (7d), Switch/Serenva (7d), en Signum/Terminett (7d) en Prolectus (1d) hebben een brede werking (zowel Monilinia- als Botrytis-werking). Indien Teldor (3d) gespoten wordt, doe je dat met minder water, omdat anders teveel zichtbaar residu aanwezig is. Voor een residuvrije teelt kan je het biologische middel Serenade ASO inzetten.

Bladvoeding

 • De evolutiestalen tonen aan dat de hoofdelementen N, P en K, ondanks de droogte, goed zitten. Boor en mangaan bij appel en peer en ijzer bij peer zitten laag. Zowel bij appel als peer tot de junirui mangaan en boor toepassen via de bladvoedingen. Bij gevoelige appelrassen voor stip, kan je nu al starten met calciumbladvoedingen en mengen met de mangaanbehandelingen.
 • Bij kersen mag vanaf de vruchtverkleuring een toevoeging van mangaan en calcium gebeuren.

Onkruidbestrijding

 • Pas voor hormonentoepassingen op met het warme weer, maar dan kan wel weer als de temperatuur lager wordt. Kyleo moet je dit jaar opgebruiken. Bodemherbiciden toepassen op de droge bodem heeft momenteel geen zin.

Vruchtzetting en -dunning

 • De junirui in peer is begonnen. Door het warme weer en ondanks de droogte is er zowel vraag van de plant naar nutriënten en fotosyntheseproducten naar scheutgroei als naar celdeling in de vruchten. In die situatie kan gemakkelijk concurrentie tussen beide ontstaan, zeker als het plots gaat regenen en de scheutgroei verder explodeert. Voorlopig dient de rui zich normaal aan.
 • Bij appel zitten we rond 10-12 mm vruchtdiameter bij het schrijven van dit artikel. In het algemeen is er door het goede weer tijdens de bloei een goede zetting. Lezers van de website kunnen in de week van 16 mei nog 6-BA gezet zetten voor een correctie op het eenjarig hout. Dunning met Brevis kan nog tot 16-18 mm, maar vermijd om te behandelen op dagen met maxima boven de 25°C en op de dagen met hoge nachttemperatuur.

 • Voor kersen situeert de fenologie zich zoals in het seizoen 2019 en 2020. We verwachten de start van de eerste pluk (Kordia) in de laatste week van juni.

Water geven

 • Blijf pas geplante bomen water geven aan minstens 20L/m² water, of beter nog, houdt de wortelzone nat. In Limburg, maar ook in sommige andere provincies, is ook een captatieverbod. In Vlaams-Brabant is er een captatieverbod op de Mark en de Laan. In de provincie Antwerpen geldt een captatieverbod op de stroomgebieden van de Mark, Weerijs, Grote Schijn, Grote en Kleine Nete en de Platte Beek. In Limburg is er verbod op onttrekken uit de Melsterbeek, de Molenbeek en Cicindria, de Herk- en Mombeek en de Zwarte beek, inclusief de zijbeken. Ook onttrekking uit zijbeken van Gete en Velpe is verboden, maar nog niet uit de rivier zelf. Meer info vind je via www.wateronttrekking.be.

Houtig kleinfruit

Deze adviezen zijn het resultaat van overleg van de werkgroep kwaliteit van 16 mei. We komen in het volle kleinfruitseizoen.

Ziekten

 • Als je voldoende kan luchten en dus de vochtigheid laag kan houden, is bij dit weer het risico voor Botrytis-infectie of vruchtrot laag.
 • Witziekte heeft minder vocht nodig om te infecteren. Voor frambozen schatten we met dit weer de kans tot aantasting laag in als voldoende gelucht wordt. Bij aardbei, stekelbes en rode bes toch blijven behandelen omwille van het gevoelige jonge blad. Bij aardbeien zijn de eerste symptomen witziekte aanwezig in regenkappen.
 • Als hiervoor nog niet behandeld werd bij rode bes, na de eerste regens best behandelen tegen bladvalziekte met Signum of Switch.

Plagen

 • De migratie van de moerbeischildluis bij rode bes is bezig. Die plaag kan plaatselijk veel schade veroorzaken. Bij beschermde teelten is migratie van de bruine dopluis hier en daar bezig. Kijk ook voor die plaag naar de migrerende larven (Foto 1). Alleen dan kan een behandeling efficiënt zijn.

  Foto 1. -Moerbeischildluis met migrerende larven.
 • Bij de eerste vochtige periodes moet je aandachtig zijn voor het Aziatisch fruitvliegje, Drosophila suzukii, maar maak er zeker op dit moment nog geen standaardbehandeling van. De grote druk komt in regel pas vanaf half juli, maar het is toch belangrijk om nu reeds te monitoren.
 • Dit droog en warm weer is erg gunstig voor spint en trips. Kort opvolgen en steeds nakijken of eventuele natuurlijke vijanden aanwezig zijn en de strijd al dan niet winnen.
 • De volwassen taxuskever is actief en dat kenmerkt zich goed door vrij grote en ronde halve cirkels die van de bladrand gegeten zijn (Foto 2). Het is belangrijk om het schadebeeld te herkennen ondanks het feit dat de bovengrondse bladvraat niet zo belangrijk is. Veel schade op het blad betekent ook de aanwezigheid van larven van de kever onder de grond. Zij vreten de haarworteltjes weg waardoor de plant wegkwijnt en uiteindelijk afsterft.

  Foto 2. – Vraatschade van de volwassen taxuskever. Dat gebeurt ’s nachts, dus het is niet altijd gemakkelijk om de grote, grauwe kevers te vinden.

   

 • Groene appelwants vliegt nu binnen vanuit houtige gewassen. Zij kunnen een volgende generatie voltrekken op diverse soorten kleinfruit en hebben een voorkeur voor jonge groeipunten. Ook behaarde wants zijn actief in aardbeien vollegrond. Preventief behandelen heeft geen zin. Volg goed het verschijnen van wantsen of van de schade op.
 • Bessenglasvlinder is intussen actief in vollegrondspercelen van rode bes. Bij de behandeling moet je de stammen goed raken. Gebruik dus veel water.

Behandel steeds doordacht en op basis van waarschuwingen en adviezen. Zowel voor jouw portemonnee als voor het aantal residuen op onze producten, is het belangrijk steeds jouw eigen situatie (overkapping of niet, vochtig of niet …) mee te laten spelen in de beslissing om al dan niet te behandelen tegen ziekten of plagen!

Deel dit bericht

 

Meest recente artikels