abonnementsvoorwaarden

1. Het aanbod

1.1 Een abonnement bij vakblad Fruit loopt van januari tot december. In datzelfde kalenderjaar ontvangt de abonnee 20 edities op het afleveradres dat zij doorgeven bij de aanvraag van hun abonnement. Naast het geprinte vakblad ontvangt elke abonnee toegang tot de website: www.vakbladfruit.be. Die website is enkel toegankelijk via een persoonlijke login. Bij elk abonnement is één login voor toegang tot de website inbegrepen.

1.2 De tarieven van de abonnementen die we aanbieden (België of buitenland) zijn inclusief BTW (voor zover van toepassing) en verzendingskosten.

1.3 Het vakblad Fruit is digitaal beschikbaar. Die digitale versie kan elke abonnee raadplegen via www.vakbladfruit.be.

1.4 Vakblad Fruit biedt twee abonnementsformules:

* Elk van de stichtende partners, zijnde pcfruit vzw, Studiekring Guvelingen, Pomologische  Vereniging of Boerenbond, biedt voordelen aan zijn leden om een abonnement tot vakblad Fruit te bekomen. Die voordelen kan je via elke afzonderlijke partner raadplegen.

* Men kan zich abonneren op vakblad Fruit zonder zich aan te sluiten bij één van de partners. Dat kan aan de vermelde tarieven door het invulformulier op www.vakbladfruit.be/abonneer/ aangevuld te verzenden.

1.5 Tarieven, aanbod, verschijningsfrequentie en redactionele formule kunnen op elk moment aangepast worden. In die gevallen heeft u de mogelijkheid om uw abonnement op te zeggen.

1.6 Stopzetting van een abonnement gebeurt altijd schriftelijk en kan enkel d.m.v. mail, brief of door het contactformulier op de website in te vullen. De contactgegevens naar waar de stopzetting gecommuniceerd wordt, zijn terug te vinden via www.vakbladfruit.be/contact/.

1.7 In geval van vroegtijdige opzeg van het abonnement wordt de resterende abonnementenperiode niet vergoed, noch terugbetaald.

1.8 Na de termijn van het lopende jaarabonnement (januari – december) wordt het abonnement automatisch stopgezet. Een nieuw betalingsverzoek wordt aan het einde van het abonnementsjaar verzonden om het abonnement naar het daaropvolgende jaar te verlengen. Pas na ontvangst van betaling, wordt het abonnement effectief verlengd (opnieuw voor de periode januari – december).

1.9 Indien in de loop van het kalenderjaar een abonnement wordt geactiveerd, zal de abonnee enkel de edities ontvangen die na activatie van het abonnement verschijnen. De reeds verschenen edities worden niet fysiek nagezonden, maar zijn telkens digitaal te raadplegen via www.vakbladfruit.be.

2. Intekenen op een abonnement

2.1 Het abonnement komt tot stand zodra we de intekening administratief verwerkt hebben. We stellen alles in het werk om het abonnement zo snel mogelijk te laten starten. Doorgaans mag u rekenen op een verwerkingstermijn van 8 werkdagen na betaling van het abonnement.

2.2 Indien u later intekent op een abonnement (na 2e maandag van januari) hebt u geen recht op reeds verschenen edities. Alle reeds verschenen edities zijn wel steeds digitaal beschikbaar via de website, na ontvangst van uw login.

2.3 We behouden ons het recht voor om een intekening te weigeren, bv. wanneer vastgesteld wordt dat een vorig abonnement niet betaald werd of de contractuele abonnementsperiode niet gerespecteerd werd.

2.4 Wie het aanvraagformulier voor een abonnement verzendt, gaat akkoord met de privacyverklaring en de abonnementsvoorwaarden en verbindt zich ertoe de betaling te vervolledigen. Niet-betaling of gedeeltelijke niet-betaling kan leiden tot aanmaningen en uiteindelijke vervolging.

3. Uw abonnement betalen

* Voor een abonnement via een lidmaatschap bij een van de partners, zijnde: pcfruit vzw, Studiekring Guvelingen, Pomologische Vereniging of Boerenbond (onder voorwaarden) volg je de betalingsvoorwaarden van de partner in kwestie.

* Voor een rechtstreeks abonnement  op vakblad Fruit, ontvangt u na intekening via het aanvraagformulier een betalingsverzoek. Daarop staan de betalingsinstructies specifiek vermeld.

4. Herroepingsrecht

4.1 U hebt het recht om binnen een termijn van veertien dagen, zonder opgave van reden, de overeenkomst te herroepen. Deze termijn loopt vanaf de verschijningsdatum van het eerste nummer van het abonnement. Om dit recht uit te oefenen moet u ons formeel (via e-mail of post) laten weten dat u de intekening op het abonnement wil annuleren. U kunt daarvoor het herroepingsformulier gebruiken. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de herroeping via mail of brief.

4.2 Mocht u al een betaling hebben uitgevoerd, dan bezorgt u ons tevens een rekeningnummer voor terugstorting. De terugbetaling gebeurt binnen veertien dagen na de ontvangst van de herroeping.

5. Hebt u een vraag of wil u een probleem signaleren?

5.1 Ingeval er zich een probleem voordoet, kan u zich altijd wenden tot de redactie van Fruit. De contactgegevens vindt u terug via de website www.vakbladfruit.be of onderaan de inhoudsopgave van elke geprinte editie.

6. Toepassing van de abonnementsvoorwaarden

6.1. Het intekenen op een abonnement houdt in dat u deze abonnementsvoorwaarden aanvaardt.  

6.2 Ze vernietigen en vervangen alle voorgaande abonnementsvoorwaarden en zijn onderdeel van de algemene verkoopsvoorwaarden van Fruit vzw. 

6.3. Van deze abonnementsvoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1 Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze abonnements-voorwaarden van toepassing zijn, alsook op  de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

7.2 De rechtbanken en hoven van RPR Antwerpen, afdeling Hasselt zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze Overeenkomst voortvloeit of die ermee verband houdt. Fruit vzw behoudt zich evenwel het recht voor om geschillen uitsluitend aan de beoordeling van de rechtbanken voor te leggen.

7.3 Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: www.consumentenombudsdienst.be//nl.