Teeltadviezen begin april

Pit- en steenfruit

We proberen in functie van de weersverwachting de situatie op 27 maart in te schatten, wanneer dit artikel verschijnt. Er zijn verschillen per perceel en per regio die de situatie beïnvloeden.

Fenologie

 

We zitten met de vroegste fenologie sinds het begin van de waarnemingen. Momenteel lopen we 17 dagen voor op het langjarig gemiddelde. Vooral de fenologie van peer breekt alle records. Witte knop werd genoteerd op 19 maart voor Conference, wat 17 dagen vroeger is dan het langjarig gemiddelde. De verwachte datum voor begin bloei is rond 25 maart afhankelijk van de weersomstandigheden. Appel zit op muizenoor tot groene cluster, wat voor Jonagold 13 dagen voorloopt op het langjarig gemiddelde. De voorspelde datum van roze knop is voor Jonagold 3 april.

 

Bij de vroege kersenrassen (Poisdel, Folfer) wordt begin bloei voorspeld tegen eind maart. Bij kersen lopen we ca. 10 dagen voor op 2023, dat toen overeenkwam met het langjarig gemiddelde.

 

Plagen

 

 • Door de snelle fenologische ontwikkeling is het in week 13 te laat voor olie bij peer. Week 13 kan minerale olie nog tegen bladluis en rode spin bij appel (tot roze knop) en late kersen (tot groene cluster). De olie werkt dan ook tegen moerbeischildluis, oestervormige schildluis en wantseneieren.
 • In peer en pruim is de vlucht van zaagwesp al even bezig. Bij appel nog niet, maar tegen roze knop starten de vluchten. Je hangt dus best nu nog vallen op. Wordt de schadedrempel overschreden, behandel je met Tracer op de piek van de vluchten en start van de eileg. Bladluismiddelen als Sivanto Prime of Gazelle voorbloei en rupsenmiddelen, zoals Minecto one/Exirel kort na bloei, helpen ook de zaagwespenplaag te onderdrukken.
 • De schade van perengalmug is al gebeurd. De dikkoppen worden de komende dagen zichtbaar.
 • Een bladluismiddel kiezen in functie van andere plagen, zoals Pirimor voorbloei tegen bloedluis.
 • Bij kevers (bladsteker, vruchtsteker) of zaagwesp voor de bloei pas je nog Gazelle of Sivanto toe.
 • Bestrijding van rupsen, zoals wintervlinder, bladrollers, voorjaarsuil (Foto 1) is nu aan de orde in appel en eventueel te behandelen met Mimic. Met Bacillus thuringensis krijg je enkel goede efficiëntie als de rupsen sterk actief zijn na de behandeling. Voer minstens twee toepassingen met één week interval uit.

 

 • De grote perenknopkever is aan het ontluiken in bloemknoppen, terwijl de kleine perenknopkever nu aan bladknoppen vreet. Rupsenbestrijding nabloei kan kleine perenknopkever onderdrukken, net als een voorbloei behandeling met Gazelle of Sivanto Prime. In appel kan er vanaf roze knop geklopt worden voor de vruchtsteker (Foto 2).
 • Peerluis migreert momenteel. Siltac, Stix en zwavel toepassen, is een mogelijkheid, maar het is niet het ideale moment daarvoor. De beste behandeling met fysische middelen is pas
  op de volgende migratie midden mei.
 • Hang nog snel vallen en feromoonverwarring uit, zeker tegen pruimenmot en Oriëntaalse fruitmot. Het ophangen van vallen en feromoonverwarring tegen gewone fruitmot plan je best al in tegen 15 april.

 

ziekten

Schurft:

 • De ascoporenuitstoot begint sterk toe te nemen, met al vaker zware uitstoten. Rond en na bloei let je op met de sterke toename van bladmassa, want die periode is dikwijls cruciaal voor de schurftbestrijding.
 • Bij hoge uitstoot, gecombineerd met een zware infectie, werk je met ‘sandwich-toepassing’ (preventief behandelen en curatief terug komen). Bij kouder weer kies je voor curatieve behandelingen voor de anilinopyrimidines (Scala, Chorus, Faban), steeds in combinatie met Delan (Pro).
 • Bij hogere temperaturen nabloei kan je Geyser of Mavor kiezen als curatief middel, waarbij de laatste wordt voorbehouden voor de sterkste infectie. Omwille van het residu in honing is het gebruik van captan tijdens de bloei niet toegelaten (vanaf roze ballon stadium tot maat 10 mm). Hou daar rekening mee bij komende behandelingen. We geven de aanbeveling om fosfonaathoudende middelen, zoals Delan Pro, Ditho Pro, Soriale, Merplus (niet in de bloei vermits dit ook captan bevat), om de twee weken mee te integreren in het bestrijdingsschema. Die verhogen de plantweerbaarheid en dragen zo bij tot een verbeterde efficiëntie. Naast de goede werking is het ook nuttig in periodes waar afregenen een risico vormt.

 

Witziekte:

Denk aan witziektebestrijding bij appel vanaf roze knop, bij warmer en vochtig weer. In percelen met lage druk kan je voor zwavel opteren als eerste behandeling. Kies bij hogere druk voor een sterker middel (Luna Privilege of Sercadis) om de sporulatie op witziektepluimen tegen te gaan. Die worden nu beter zichtbaar.

 

Neusrot

Behandel tegen neusrot met Luna Experience in combinatie met Delan (Pro), want dat werkt ook naar kanker (Neonectria) en Botrytis. Snij ook nog overwinterende kankers weg.

 

Stemphylium

Stemphylium bestrijd je vanaf volle bloei in probleempercelen met Luna Experience of Sercadis in combinatie met Delan (pro).

 

Pseudomonas

 

In percelen met een historie van Pseudomonas kan je bij de latere kersenvariëteiten preventief nog koper toepassen tot de eerste witte bloemdelen zichtbaar zijn.

 

Monilia

 

Behandel kersen tijdens de bloei (zeker bij natte bloei) tegen tak- en bloesemmonilia met Signum, Tebusip of Mavor. Bij de afbloei kies je dan weer voor Luna Experience of Switch om ook Alternaria te bestrijden.

 

 

Bemesting

 

In week 13 kan je in appelpercelen de stikstofbemesting nog uitvoeren met kalknitraat a rato van 300 à 325 kg/ha In peer moet de basisbemestingstikstof reeds uitgevoerd zijn. Indien er op bepaalde percelen peer
nog niks is gedaan qua bemesting, pas je ook daar zonder uitstel nog kalknitraat toe aan een dosis van 325 à 350 kg/ha. Op percelen of hoeken van percelen waar de afgelopen winter over een periode van twee weken of langer plassen water hebben gestaan, is er een risico op wortelverstikking. Om de vorming van nieuwe vezelwortels te stimuleren, kan je er een fosforbemesting uitvoeren. Wacht tot het water is weggetrokken,
de bodem voldoende is opgewarmd en de boom volop bezig is met het vormen van nieuw blad. Als aan die voorwaarden wordt voldaan, wordt de toegediende fosfor maximaal opgenomen, voordat hij wordt vastgelegd in de bodem. Let wel op als er kalknitraat is gestrooid, want tussen een toepassing van kalknitraat en een fosforbemesting laat je drie weken interval. Calcium en fosfor samen reageren tot niet opneembaar calciumfosfaat. Als fosforbemesting neem je best Triple Super Fosfaat aan een dosis van 80 à 100 kg/ha op de zwartstrook.

Houtig kleinfruit

Onderstaande adviezen werden besproken op 18 maart. Ze kunnen daarom achter- of voorlopen op de ontwikkeling die sinds toen gebeurde. Bovendien zijn er grote verschillen door verschillende inzetdata, plantdata, types bescherming… Je vindt in dit artikel de belangrijkste aandachtpunten voor de actualiteit in aardbeien en houtig kleinfruit.

Plagen

 • Onder bescherming moet je wittevlieg, spint en bladluizen kort opvolgen. Bij wat later opstartende teelten gebruik je, direct na het ontluiken van de bladeren, Raptol of Promanal High Performance als olie tegen bladluizen- en groene appelwantseneieren en spint. Echte acariciden houden we liefst tot later in het seizoen.
 • Olie heeft een effect op bramengalmijt. Als je daarvan vaak schade ondervindt, opteer dan eerder voor een dubbele toepassing van Kumulus (zwavel) bij het ontluiken van de knoppen. Let wel op plastic aantasting.
 • We zien de laatste jaren meer schade door de groene appelwants. De eieren van die wants zijn in het najaar in de overwinterende scheut geschoven en ontluiken buiten, bij overwintering, begin mei. In tunnel is dat al in de loop van april. Meer informatie over de groene appelwants lees je via: www.vakbladfruit.be/2022/04/27/herken-jij-de-groene-appelwants-in-je-bramenteelt/.
 • Voer bij de hergroei van de aardbeien een controle uit op aardbeimijt. Die herken je als een achterblijvende groei van de plant, vooral in het hart. Let op, de meeste acariciden werken niet op aardbeimijt. Bij aanwezigheid van die laatste, kies je voor Movento, Milbeknock of Vertimec.
 • Zag je tijdens de snoei overwinterende larven van dopluis op de buitenteelt van rode bes, stekelbes of blauwe bes? Dan zet je best Raptol, maar wees voorzichtig met fytotox. Kies een zonnige dag wanneer de larven zich nog even herplaatsen en gevoelig zijn, voordat ze zich definitief vastzetten.
 • De laatste jaren merken we ook aanwezigheid van moerbeischildluis of groene wants op rode bes. Meer info over de moerbeischildluis lees je als lid van pcfruit via de technische fiches in de ledenzone.
 • Bessenbladwespen waren zeer actief sinds midden maart, zoals je kan waarnemen op een gele lijmval (Foto 1). De bastaardrupsen zijn tegen week 13 waarschijnlijk aanwezig (Foto 2). Behandel tijdig, want ze zijn vaak in groten getale aanwezig en veroorzaken snel veel bladschade.
 • Op de buitenteelten van rode en blauwe bes kunnen nu ook wintervlinderrupsen vraatschade aan de bladeren berokkenen. Bladluizen zijn nu in alle teelten actief, waaronder ook bloedvlekkenluis bij rode bes.
 • We verwachten dit jaar eerder veel druk van bladluizen. Vermijd insecticiden, ook fysische middelen, tijdens de bloei. Doe dus zeker voor de bloei nog een grondige controle.

 

 

 

 

Schimmelziekten

Door de vochtige bodem en de eerder warme temperaturen raden we aan om permanent gedurende de dag de aardbeien te luchten. Daar waar de eerste bloei is,
moeten de vruchtrotbehandelingen nu al gebeuren. De eerste groene delen van stekelbes en de vroege rode bes soorten zijn gevoelig voor witziekte. Die overwinterde in eindbotten en infecteert nu het jonge blad bij temperaturen boven 15°C en tijdens vochtige periodes (dauw of neerslag).De twee ziekten kunnen ook samen behandeld worden met bijvoorbeeld Luna Sensation. Hou biologische producten tot later in het seizoen, in de periode voor de oogst.

 

Geforceerde rode bessen in tunnel staan in bloei. Ook die bloemen zijn Botrytis-gevoelig en kunnen rui van jonge vruchtjes veroorzaken. De aanwezigheid van Botrytis bij frambozen of bramen heeft bij bewaard plantmateriaal duidelijk een effect op het slecht uitlopen ervan. Naast een behandeling tegen stengelziekten met Delan, voeg je daarom best een Botrytis- middel toe in de eerste behandeling. Bij weinig problemen met uitval na bewaring kan je Captan inzetten tegen beide ziekten.

 

 

Vorstbestrijding

Als er vorst voorspeld wordt, zelfs lichte vorst, bedek dan de aardbeien met vliesdoek. Het voordeel ervan is vorig jaar duidelijk gebleken.

 

Bemesting

De huidige relatief hoge bodemtemperatuur en de neerslag die regelmatig valt, maakt opname van calciumnitraat goed mogelijk. Zorg dus dat het gestrooid is.

 

Onkruid

In vollegrondteelten van rode bes en stekelbes nadert het moment van onkruidbestrijding. Kies het middel Gozai om wortelopslag en onkruiden tegelijk te behandelen. Die grondscheuten beginnen nu te komen. Vul eventueel aan met een grassenmiddel.

 

 

De volgende teeltadviezen raadpleeg je hier op 3 april.

Deel dit bericht

 

Meest recente artikels